Poradna Jak a proč svolat
valnou hromadu v s.r.o.?

Valná hromada je nejvyšší orgán ve společnosti s ručením omezeným. Je to kolektivní orgán, v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci. Zákon o obchodních korporacích svěřuje valné hromadě výlučné rozhodovací pravomoci v klíčových záležitostech, např. změna stanov, schválení účetní závěrky aj.

Svolání valné hromady v s.r.o.

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období a vždy se jí jednatel účastní.
V případě, ze společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada, je-li zřízena (§ 184 odst. 1 ZOK).

Valnou hromadu je také oprávněn svolat tzv. kvalifikovaný společník, tj. společník či společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo mají 10% podíl na hlasovacích právech. Svolat valnou hromadu mohou pouze v případě, že o její svolání požádali a jednatel valnou hromadu v zákonem stanovené lhůtě nesvolal (viz § 187 odst. 1 a 2 ZOK).

Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků.

Jsou ale případy, které vyžadují souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (viz § 171 zákona č. 90/2012 Sb.) Jedná se např. k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy nebo k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací aj.

Kdy je například nutné svolat valnou hromadu?

  • Valnou hromadu je nutné svolat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období za účelem schválení řádné účetní závěrky (§181, odst. 2 ZOK).
  • Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností (§182 ZOK).
  • Za účelem volby nového jednatele, a to do jednoho měsíce od ukončení funkce jednatele (§198, odst. 1 ZOK).
  • V případě, že o svolání valné hromady požádá kvalifikovaný společník (viz § 187 ZOK).

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčí-li společenská smlouva jinak , součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Záležitosti, které nejsou uvedené v pozvánce lze projednávat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni společníci a souhlasí-li s jejich projednáním všichni. (viz §185 ZOK).

Působnost valné hromady

Valná hromada rozhoduje usnesením a její působnost je upravená stanovami a právními předpisy (u obchodních společností zákonem o obchodních korporacích). Jelikož je nejvyšším orgánem, může rozhodovat o všech záležitostech společnosti.

Působnost valné hromady definuje §190 ZOK, odst. 2. Patří zde například:

  • rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
  • rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu ,
  • volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,
  • rozhodování o zrušení společnost s likvidací, určí-li tak společenská smlouva, rozhodnutí o přeměně společnosti,
  • schválení smlouvy o tichém společenství aj.

Společnost Sčot & Weber zajišťuje organizaci valné hromady v rámci celé České republiky. V předstihu oznamujeme, kdy je vhodný termín konání valné hromady. Zorganizujeme svolání valné hromady, příslušnou korespondenci, organizaci programu, prezenční listinu, hlasování, zajistíme změny stanov společnosti aj.

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
601 389 500
800 550 570 (zelená linka)